Dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang được UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương thi công theo đúng kế hoạch - Ảnh: PC

Ngày 7/5, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ danh mục, đăng ký vốn theo nhu cầu và khả năng giải ngân thực tế, kiên quyết điều chỉnh giảm vốn nếu tiến độ thực hiện không đảm bảo; phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn cả năm đạt 100%.

UBND TP.Hồ Chí Minh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP theo dõi, đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát và tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND TP điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 2 năm 2018, phấn đấu giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được HĐND TP thông qua.

Đối với các dự án có kết quả giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30/9/2018 mà không có lý do khách quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP tổng hợp, tham mưu UBND TP điều chỉnh giảm toàn bộ vốn năm 2018, đồng thời không bố trí vốn cho các dự án này kể từ kế hoạch năm 2019.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu và các Nghị định có liên quan, đảm bảo công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đúng trình tự, thời gian quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

UBND quận, huyện lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án để đề xuất bố trí vốn phù hợp; không để xảy ra tình trạng dự án được bố trí vốn nhưng chậm thực hiện trình thẩm định, phê duyệt giá bồi thường dẫn đến chậm giải ngân vốn chi trả cho người dân.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư TP phối hợp với các đơn vị cân đối, bố trí đủ nguồn vốn để quận, huyện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Tài nguyên và Môi trường TP tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP.

Sở Xây dựng TP tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư trên địa bàn TP.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu…/.

Phạm Cường