Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, góp phần cho các hộ nghèo có việc làm ổn định, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, UBND TP xác định mục tiêu nhằm triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2019-2020 tại các quận, huyện ngoại thành TP, góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo không để tái nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo TP.

Đối tượng áp dụng người lao động thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; hộ vượt chuẩn cận nghèo; ưu tiên cho hộ nghèo dân tộc và phụ nữ thuộc hộ nghèo; tổ chức cá nhân có liên quan.

Theo kế hoạch, các quận huyện còn sản xuất nông nghiệp cần nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa phương; mô hình liên kết phát triển sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo và hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cộng đồng với doanh nghiệp; mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng an ninh…

Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng mô hình tạo việc làm cho người nghèo, mô hình liên kết giữa nông dân sản xuất giỏi giúp nông dân nghèo; mô hình hợp tác xã của người nghèo từ hoạt động của các tổ hợp tác, tổ vay tiết kiệm, tổ tự quản giảm nghèo từng bước phát triển thành hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ…/.

Long Hồ/hcmcpv.org.vn