Theo đó, kế hoạch sẽ đảm bảo triển khai 100% chính sách và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trực tiếp cho từng thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo Thành phố.


Những hình ảnh về chương trình giảm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VOH)


Cụ thể, Thành phố phấn đấu giảm khoảng 20.000 hộ nghèo và giảm khoảng 23.700 hộ cận nghèo; phấn đấu có thêm 93 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, nâng tổng số 157 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và 15 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020, nâng tổng số 17 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo; có thêm 8 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020, nâng tổng số 11 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và 1 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt mục tiêu này, Thành phố sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, đến cuối năm 2018 phấn đấu đạt 4.460 tỷ đồng, gồm: vốn cho vay tín dụng là 4.040 tỷ đồng và các khoản chi không hoàn lại là 420 tỷ đồng; đồng thời thực hiện các chính sách cho vay vốn ưu đãi và tín dụng nhỏ; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước; hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, bảo hiểm xã hội; thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Theo báo cáo mới đây của UBND Thành phố, tính thời điểm đầu năm 2018, Thành phố còn 21.863 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,1% tổng hộ dân Thành phố; số hộ cận nghèo còn 36.545 hộ, chiếm tỷ lệ 1,83%./.

VL