“Thanh tra thành phố tổ chức kiểm tra, thanh tra theo chủ trương của Trung ương và của thành phố nhằm đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quy định và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào lĩnh vực đất đai, đầu tư công, sử dụng nhà công vụ, sử dụng phương tiện đi lại, bổ nhiệm cán bộ, cho thuê, liên doanh, liên kết cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước”. Đây là vấn đề trọng tâm trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019 được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 16/4.


Ảnh minh họa. Nguồn: tuoitre.vn

Thành phố đề ra chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như chi thường xuyên ngân sách nhà nước, quản lý chương trình mục tiêu, thành phố, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ công cộng, thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước…

Đáng chú ý, trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, thành phố phấn đấu thực hiện đảm bảo 100% kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn. Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2019, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, phấn đấu thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư. Đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời hạn giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả; rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý.

Đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết hạn, hết thời gian sử dụng; sắp xếp lại, xử lý tài sản công, quyết liệt thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền. Kiên quyết chấm dứt, thu hồi tài sản công sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại công ty Trách nhiệm hữu hạn có 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước tham gia, thành phố sẽ tổng kết, đánh giá và tập trung hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm các nguyên tắc và cơ chế thị trường, minh bạch, công khai thông tin. Thực hiện xác định giá đất cụ thể phù hợp với quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Thành phố kiên quyết xử lý các doanh nghiệp vi phạm pháp luật, làm thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, các dự án đầu tư chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài./. 

PV/TTXVN