Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Đấu thầu)


Theo đó, các sở-ngành, UBND các quận-huyện, các Tổng Công ty - Công ty trực thuộc Thành phố cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các chủ đầu tư, bên mời thầu và đơn vị thẩm định trong việc thực hiện công tác đấu thầu.

Riêng Sở Tài chính cần đẩy mạnh việc thực hiện đấu thầu qua mạng trong mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên.

Sở Tư pháp triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. 

Sở Y tế triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong mua sắm thuốc, thiết bị và vật tư y tế.

Kho bạc Nhà nước Thành phố kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong thanh toán vốn và giải ngân kinh phí; không thực hiện thanh toán vốn và giải ngân kinh phí đối với các gói thầu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu./.

VL