Thường trực UBND TPHCM trong một cuộc họp kinh tế - xã hội của TP

Theo đó, UBND TP điều chỉnh một số nội dung phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Điều 3 Quyết định số 5206/QĐ - UBND ngày 5/10/2016 của Chủ tịch UBND TP như sau:

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách được phân công tại Quyết định số 5206/QĐ - UBND. Cụ thể là Tài chính - ngân sách; quản lý công sản; thuế; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. 

Đồng chí Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách được phân công tại Quyết định 5206/QĐ - UBND. Cụ thể là ngân hàng; thương mại (bao gồm phụ trách Ban chỉ đạo 389 TP), dịch vụ (gồm dịch vụ tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn và các dịch vụ khác); du lịch; vệ sinh an toàn thực phẩm; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. 

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do đồng chí Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách được phân công tại Quyết định số 5206/QĐ - UBND. Cụ thể là quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà (nhà công vụ, nhà thương mại, nhà xã hội); những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. 

Đồng thời tiếp tục phụ trách lĩnh vực cải cách hành chính; bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin theo phân công tại Quyết định số 5206/QĐ - UBND. Giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phân công. 

Quyết định cũng nêu rõ, các nội dung khác tại Quyết định số 5206/QĐ - UBND ngày 5/10/2016 của Chủ tịch UBND TP về phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Quyết định số 1820/QĐ - UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch UBND TP về điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP không trái các nội dung quy định tại nội dung nêu trên của quyết định này vẫn được giữ nguyên. 

Hải Liên/hcmcpv.org.vn