Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, Chủ tịch UBND Thành phố đã yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện và các doanh nghiệp Thành phố tự tiến hành kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao để hoàn thành theo đúng tiến độ về thời gian và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; tăng cường phối hợp giữa các sở-ban-ngành, UBND quận-huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông qua việc có ý kiến trả lời bằng văn bản các cơ quan, đơn vị đúng thời hạn; văn bản trả lời phải nêu rõ chính kiến của cơ quan, đơn vị đối với nội dung cần trả lời, không trả lời chung chung, gây khó khăn cho đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì.


Trong các cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở các đơn vị phải nỗ lực triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ được giao (Ảnh: VL)

Đối với các nhiệm vụ được giao từ ngày 1/1/2017 đến nay đã đến hạn báo cáo hoặc quá hạn thực hiện nhưng chưa triển khai thực hiện do không đủ khả năng, điều kiện thực hiện hoặc gặp khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Được biết, trong năm 2017, UBND TP.Hồ Chí Minh và Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh giao gần 1.400 đầu việc cho 29 cơ quan, đơn vị trực thuộc với mốc thời gian hoàn thành cụ thể để góp phần phục vụ dân tốt hơn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, tất cả 29 cơ quan, đơn vị đều xử lý trễ hạn hoặc quá hạn; thậm chí có cơ quan, đơn vị không có đầu việc nào xử lý đúng hạn./.

VL