Theo đó, đến năm 2020 TP.Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn 24 quận, huyện. Việc phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn Thành phố; mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại CTRSH khi có phát sinh.

Thùng rác công cộng giúp phân loại rác thải tại nguồn được
 đặt ở các công viên, khu vui chơi giải trí... (Ảnh: green-inno.vn)

Theo UBND Thành phố, trong thời gian qua, công tác phân loại CTRSH tại nguồn đã được quan tâm, Thành phố đã và đang triển khai thí điểm tại các quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh... Qua thực hiện chương trình thí điểm, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: Thành lập Ban chỉ đạo chương trình cấp Thành phố và cấp quận; có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, quận, phường, ban vận động khu phố, lực lượng nòng cốt... trong việc thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc các hộ dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; có sự hỗ trợ nhiệt tình của các lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân phân loại CTRSH đúng quy định; tại các mô hình thí điểm có Công ty dịch vụ công ích quận thu gom…

Tuy nhiên, chương trình vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả chương trình chưa cao do việc triển khai chưa được đồng bộ, chính quyền địa phương chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao ý thức người dân chấp hành phân loại; hệ thống thu gom tại nguồn còn nhiều bất cập như: Tổ chức hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập, phương tiện thu gom chưa đảm bảo theo quy định, chưa có phương án tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại phù hợp…/.

VL