TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu đảm bảo 100% công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra theo đúng quy định; đảm bảo 100% công trình vi phạm trật tự xây dựng được phát hiện, xử lý ngay từ đầu.

Phá dỡ nhà xây dựng không phép tại huyện Củ Chi. Ảnh: Xuân Tình

Thành phố sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND quận - huyện làm tổ trưởng. Đội Thanh tra địa bàn quận - huyện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối hợp, tham mưu UBND quận - huyện trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phụ trách. Thành viên Tổ công tác chịu sự phân công, chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác về thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Mọi công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình quốc phòng, an ninh); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình phối hợp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Việc phối hợp phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, thống nhất trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định và phân công nhiệm vụ tại kế hoạch nêu trên. Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét quyết định./.


VL