UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển ngành thương mại TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Kế hoạch này nhằm phát triển nhanh các loại hình phân phối hiện đại kết hợp với mạng lưới chợ đã được nâng cấp.

Việc quy hoạch phát triển này góp phần giữ vững vai trò của Thành phố là trung tâm mua sắm, trung tâm giao dịch, phân phối hàng hóa giữa các tỉnh, thành; cửa ngõ xuất - nhập khẩu chủ lực ở khu vực phía Nam, đầu mối giao thương quốc tế; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, tài chính quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Hệ thống siêu thị, các cửa hàng tiện ích phát triển
 nhanh chóng trên địa bàn Thành phố. (Ảnh: VL)


Theo kế hoạch của Thành phố, đến năm 2020, ngành dịch vụ đóng góp tối thiểu 58% GRDP, trong đó thương nghiệp bán buôn bán lẻ chiếm 22 - 24% khu vực dịch vụ; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8,55% đến 11,53%/năm và tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 7,78% đến 10,88%/năm; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại đạt tối thiểu 40%; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng 10%/năm giai đoạn 2016 - 2020; tốc độ tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử của doanh nghiệp trên địa bàn đạt tối thiểu 20%/năm giai đoạn 2016 - 2020; phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 25%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt khoảng 9%-10%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng 40%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 20%.

Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Thành phố đạt 10,89% đến 14,02%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11,6% đến 12,52%/năm; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại đến năm 2025 đạt tối thiểu 50%; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng 12%/năm giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 20%, tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt trên 10%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50% - 60%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 16% đến dưới 20%.

Đối với giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6,82% đến 9,06%/năm; tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa giai đoạn 2026 - 2030 đạt 6,77% đến 9,34%/năm; tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại đến năm 2030 đạt tối thiểu 60%; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt khoảng 11,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030; phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GRDP đạt khoảng 15%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng 65%, góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 15% - 17%.

VL