Theo nội dung ký kết, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh cùng phối hợp thực hiện 3 nội dung: vận động toàn dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hình ảnh tại Lễ ký kết (Ảnh: Trung Anh)

Riêng ở nội dung xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của TP sẽ chủ trì hiệp thương, phân công các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân xây dựng các mô hình như: hộ gia đình vượt khó vươn lên thoát nghèo; xã, phường, thị trấn, khu dân cư giảm nghèo bền vững (khu phố, ấp, phường, xã, thị trấn không còn hộ nghèo); xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Các cơ quan Nhà nước của Thành phố có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, thúc đẩy sáng kiến, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa trên địa bàn Thành phố về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết, việc ký kết kế hoạch liên tịch phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và UBND quận, huyện, sở ban ngành Thành phố trong phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” từ nay đến năm 2020.

Để thực hiện hiệu quả nội dụng ký kết, đồng chí Nguyễn Thành Phong yêu cầu, nội dung phối hợp phải được các bên liên quan cụ thể hóa bằng các chương trình vận động nhân dân tham gia, huy động tốt nhất nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời phải tích cực phát hiện nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Thành phố./.

VL