Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/1/2018 của UBND TP. Hồ Chí Minh; trong đó quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết nhóm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Đối tượng áp dụng Quy chế là các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân quận, huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện và Chi cục Thuế quận, huyện (gọi chung là cấp huyện).

Theo đó, UBND cấp huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với nhóm thủ tục hành chính được nêu tại Quy chế và thu lệ phí đăng ký theo quy định. Chi Cục Thuế cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện chuyển đến và xử lý theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện  trả kết quả cho người nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bộ phận tiếp nhận sẽ tổng hợp nội dung yêu cầu chỉnh sửa từ các cơ quan liên quan, và có văn bản yêu cầu người đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ. 

Quy chế cũng nêu rõ thành phần hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp./.

VH