Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản,
có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống (Ảnh: Báo Công Thương)

Thành phố cũng phấn đấu hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 (tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 1,5%). Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2020, mức chuẩn nghèo và cận nghèo của TP Hồ Chí Minh đã được nâng lên và áp dụng từ ngày 1/1/2019. Cụ thể, nâng chuẩn nghèo về thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm lên 28 triệu đồng/người/năm; chuẩn cận nghèo về thu nhập nâng từ 28 triệu đồng/người/năm lên 36 triệu đồng/người/năm. 

Để đạt được mục tiêu nói trên, Thành phố sẽ thực hiện cho vay ưu đãi và tín dụng nhỏ đối với các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đào tạo nghề và giải quyết việc làm (trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); tiếp tục thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh; hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho người lao động nghèo; bình quân mỗi năm thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tình thương và sửa chữa chống dột 1.000 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện trợ cấp hộ khó khăn đặc biệt; hỗ trợ chi phí hỏa táng…/.

VL