UBND các quận-huyện cần tổ chức tổng kiểm tra liên ngành các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở thu mua phế liệu phải trình báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho cơ quan quân sự, cơ quan Công an hoặc UBND nơi gần nhất trong trường hợp không thuộc đối tượng trang bị, sử dụng./.

VL