Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Việt Dũng

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, năm 2017, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành quyết định về công tác cán bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, giới thiệu quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy hoạch.

Kết quả đã có 24 đồng chí lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp cận danh sách cán bộ diện “quy hoạch mở” của TP. Ban Tổ chức Thành ủy cũng giới thiệu 143/501 cán bộ đưa vào quy hoạch ở các cơ quan, đơn vị có khó khăn về cán bộ, chưa đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, 3 độ tuổi để đề xuất phê duyệt, xác nhận quy hoạch. Ban Tổ chức Thành ủy cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng ở phường - xã - thị trấn, trong các loại hình doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từng bước được củng cố, kiện toàn, chất lượng được nâng lên.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác tổ chức cơ sở đảng tập trung ở các khu phố, đảng bộ ngoài quốc doanh và một số khối còn bất cập, chưa phù hợp với sự vận động phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Điều này dẫn đến việc đánh giá tổ chức cơ sở đảng, phân tích chất lượng đảng viên cũng như đánh giá cán bộ chưa sát. Do đó, trong năm 2018, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung làm tốt công tác tham mưu thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh. Trong đó, chú trọng thực hiện đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan; triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm cơ quan.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương như: Đề án sắp xếp lại cơ cấu lại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện; giải pháp tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn có đủ điều kiện; đề án thí điểm mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tương ứng; thực hiện thí điểm giữa Ban Tổ chức Thành ủy với Văn phòng Thành ủy về thực hiện chủ trương tổ chức sắp xếp lại Văn phòng Thành ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đến yêu cầu đẩy mạnh công tác cán bộ để vừa nâng cao chất lượng cán bộ, vừa chuẩn bị cho việc quy hoạch cán bộ trong thời gian tới. Ban Tổ chức Thành ủy phải tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ kết hợp với việc đánh giá cán bộ; xây dựng quy trình đánh giá cán bộ giữa nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, đội ngũ cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TP cần không ngừng sáng tạo để làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, 6 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 đã được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy; 10 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhận Giấy khen của Ban Tổ chức Thành ủy.

TH (tổng hợp)