Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; đại diện các sở, ban, ngành và các quận ủy, huyện ủy của Thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm qua, hệ thống tuyên giáo Thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó, phức tạp do thực tiễn đặt ra, góp phần củng cố ổn định tư tưởng, nhất là về tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Cùng với đó, công tác giáo dục lý luận chính trị đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện. Xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát yêu cầu, nội dung lãnh đạo của cấp ủy.


Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: VL)

Đặc biệt, những kết quả đạt được trong công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Đảng bộ Thành phố tập trung thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố và củng cố niềm tin trong nhân dân. Cụ thể, toàn Đảng bộ Thành phố đã tổ chức gần 2.480 lớp học Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cho 289.343 lượt người tham dự.

Ban Tuyên giáo Thành ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa- văn nghệ, báo chí - xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tôn chỉ, mục đích, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Công tác báo chí, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng của Thành phố và đất nước. Công tác dư luận xã hội được quan tâm, kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, biên soạn lịch sử địa phương tiếp tục được quan tâm. Công tác khoa giáo tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt, một số lĩnh vực hoạt động có nhiều tiến bộ. Hệ thống tuyên giáo các cấp đã tích cực, tham mưu kịp thời giúp cấp ủy chủ động trong các mặt công tác tuyên giáo và vận động nhân dân.

Tuy nhiên, theo đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, trong năm qua công tác tuyên truyền có đôi lúc, đôi chỗ vẫn còn mang tính hình thức, chưa tập trung, quyết liệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, vẫn còn một số đơn vị chậm triển khai, tổ chức nghiên cứu học tập chưa sâu sắc. Đặc biệt còn lúng túng khi xác định những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị để tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên tuy đông nhưng còn chưa mạnh trong từng thời điểm, từng nội dung chuyên đề. Một vài báo cáo viên chưa nâng cao chất lượng, hình thức tuyên truyền miệng. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa có lúc, có nơi còn chạy theo thành tích, hình thức…

Trong năm 2018, ngành Tuyên giáo Thành phố sẽ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nâng cao tính dự báo, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; đồng thời tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Theo đồng chí Thân Thị Thư, cùng với 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc triển khai Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh để huy động sức mạnh trong nhân dân thực hiện Nghị quyết này.


Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: VL)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương những kết quả mà ngành tuyên giáo TP.Hồ Chí Minh đã đạt được. Theo đồng chí Võ Văn Phuông, công tác tuyên giáo của TP.Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực, tạo được sự chuyển biến rõ nét, có nhiều dấu ấn sâu sắc; đi đầu trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có cách tiếp cận sát thực tế, có hơi thở cuộc sống đồng thời có nhiều cách làm hay, có thể nhân rộng.

Trong năm 2018, dự báo tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, do đó, công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục tinh thần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, nhằm phát huy cao sự đồng thuận, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Võ Văn Phuông chỉ rõ, công tác tuyên giáo của TP.Hồ Chí Minh cần tập trung vào một số nội dung: tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị quyết của Thành ủy, đổi mới phương thức công tác tư tưởng; Tiếp tục thực hiện tốt và tham mưu Thành ủy đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về xây dựng Đảng; làm tốt hơn nữa việc biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác; thực hiện tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thành ủy, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; nắm bắt kịp thời tư tưởng chính trị, định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu Thành ủy, chính quyền giải quyết các vụ việc, thông tin nhạy cảm, bức xúc trong dư luận. Có giải pháp thật sự hữu hiệu để mở rộng lực lượng, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, bất mãn chính trị.


Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao bằng khen của Thành ủy và giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng các tập thể, cá nhân. Ảnh: VL

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong năm qua, TP.Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo đã góp phần ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhận thức, tạo ra sự phấn khởi trong nhân dân trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong năm 2018, ngành tuyên giáo Thành phố cần tiếp tục tham mưu công tác triển khai học tập, quán triệt và sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Đảng, của Thành ủy; góp phần tạo đột phá về thể chế để phát triển Thành phố vì cả nước, đặc biệt là Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh. Ngành tuyên giáo Thành phố cũng cần tiếp tục nâng cao tính dự báo, nhạy bén trong nắm bắt, nghiên cứu tình hình, dư luận xã hội làm cơ sở cho việc ban hành và thực thi các nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và thành phố, giúp tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc chính đáng trong nhân dân.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, để thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành phố thì cần phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu. Mỗi năm, người đứng đầu chọn một số việc để hoàn thành trong năm nếu không hoàn thành phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, cần phải phát huy sự sáng tạo trong nhân dân, phải khơi dậy, phát huy được sự sáng tạo, đi lên từ sự sáng tạo. Cần tuyên truyền, biểu dương những công dân sáng tạo. Cùng với đó, tăng cường sự giám sát của nhân dân, của doanh nghiệp “vì một hệ thống chính quyền không thể nào tự giám sát mình được… Không giám sát thì không thể nào chống tham nhũng được. Không giám sát thì không thể nào cải cách hành chính được" - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, ngành tuyên giáo Thành phố phải luôn đổi mới, luôn “đi trước một bước” để bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tạo sự đồng thuận xã hội.

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận bằng khen của Thành ủy và giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy./.

VL