Theo đó, danh mục gồm 325 dịch vụ công sẽ được ưu tiên cung cấp trên Cổng Dịch vụ công TP và tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia giai đoạn 2020 – 2021 chia thành 23 nhóm như: Nhóm dịch vụ công do UBND quận huyện thực hiện; Nhóm dịch vụ công do UBND phường xã thị trấn thực hiện; Nhóm dịch vụ công do văn phòng đăng ký đất đai TP thực hiện; Nhóm dịch vụ công do các sở, ngành thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Khoa học công nghệ, Sở Tài chính Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư…

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Thùy


UBND thành phố giao Văn phòng UBND TP có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tổ chức rà soát các thủ tục hành chính thuộc danh mục ưu tiên thực hiện đã được phê duyệt tại Quyết định này để đơn giản hóa thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt phương án đơn giản hóa và chỉ đạo việc cung cấp dịch vụ công theo quy định.

Đồng thời, Văn phòng UBND TP phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xây dựng, vận hành thử nghiệm và vận hành chính thức cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công TP, tích hợp Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định giải pháp nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính; giải pháp định danh, mức độ bảo đảm an toàn của các phương thức xác thực điện tử; giải pháp tích hợp, chia sẻ, khai thác thông tin với các nguồn dữ liệu, dịch vụ công có liên quan và giải pháp kỹ thuật khác, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công được cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về giao diện, truy cập, tương tác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, lưu trữ, bảo mật theo quy định. 

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã chủ động đề xuất, phối hợp với Văn phòng UBND TP, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, lựa chọn, lập danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ công ưu tiên cung cấp; đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình điện tử và rà soát, đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công TP theo quy định./.


Hoàng Thùy