Ảnh minh họa: Gia Bảo

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tham gia thí điểm và các tuyến xe buýt thí điểm có công nghệ thanh toán phù hợp với Khung tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh Khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho hệ thống thu soát vé tự động trong hoạt động vận tải hành khách công cộng; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, chính sách giá vé; kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo lộ trình áp dụng thanh toán tự động cho 100% số tuyến buýt vào năm 2025; tham mưu, đề xuất UBND TP./..

PV