Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh:thanhuytphcm.vn)

 

Các đồng chí: Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Thứ trưởng Bộ nội vụ Trần Anh Tuấn đồng chủ trì buổi họp.

Theo thứ trưởng Trần Anh Tuấn sau cuộc họp ngày 19/12, Bộ đã khẩn trương tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, Nghị định có 8 Chương, 46 Điều với các nội dung cụ thể như: về tổ chức và hoạt động của UBND quận, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận; tổ chức và hoạt động của UBND phường, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường; một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP thuộc TP; tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại UBND quận và UBND phường; lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách quận, phường; tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác và điều khoản thi hành.

Theo văn bản gửi Bộ Nội vụ, về ngân sách, UBND TPHCM đề nghị bổ sung 1 khoản vào điều 27 như sau: “UBND phường và các đơn vị sử dụng ngân sách TP thuộc TPHCM lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và những tháng năm 2021 (khi còn là đơn vị thuộc 3 quận 2, 9 và Thủ Đức), báo cáo Phòng Tài chính – Kế hoạch TP thuộc TPHCM để xét duyệt, thẩm định và tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách, báo cáo UBND TP thuộc TP Hồ Chí Minh.

UBND TP thuộc TP Hồ Chí Minh lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của Quận 2, 9, Thủ Đức và báo cáo UBND TP, Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh”.

Lý do đề nghị, theo UBND TP Hồ Chí Minh, Điều 134 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định về tổ chức chính quyền địa phương khi nhập các đơn vị hành chính cùng cấp, tại khoản 1 có nêu: “Trường hợp nhiều đơn vị hành chính nhập thành một đơn vị hành chính mới cùng cấp thì đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ được hợp thành HĐND của đơn vị hành chính mới và tiếp tục hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ”.

Trong đó, khi TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3/2021 thì HĐND Quận 2, 9 và Thủ Đức cũng kết thúc nhiệm vụ tại thời điểm này.

Do đó, UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị vận dụng quy định nêu trên để quy định việc xử lý các nhiệm vụ về tài chính – ngân sách còn tồn đọng thuộc thẩm quyền của HĐND Quận 2, 9 và Thủ Đức trước khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập; trong đó có nội dung quyết toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021 của Quận 2, 9 và Thủ Đức.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế của UBND TP thuộc TP Hồ Chí Minh, điểm b, khoản 2, Điều 28, TP Hồ Chí Minh đề nghị điều chỉnh thành số lượng Phó Chủ tịch UBND TP thuộc TP Hồ Chí Minh và cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn có không quá 5 người cho đến hết nhiệm kỳ. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP thuộc TP Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành, số lượng cấp phó của UBND TP thuộc TP Hồ Chí Minh không quá 4 Phó Chủ tịch.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận xét, các thành viên trong ban soạn thảo, tổ biên tập, các sở, ngành, quận, huyện đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho dự thảo Nghị định trong phiên họp ngày 19/12. Sau phiên họp trên, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục góp ý sâu, kèm theo thuyết minh về các góp ý.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết dự kiến ngày 31/12/2020, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Về số lượng Phó Chủ tịch TP Thủ Đức, dự thảo quy định không quá 4 Phó Chủ tịch. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn thuộc TP Thủ Đức có không quá 13 phòng, gồm 10 phòng theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và 3 cơ quan khác. Dựa trên tình hình thực tiễn TP Thủ Đức là trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ cao, nên vai trò của Khoa học – Công nghệ rất quan trọng và cần thiết thành lập Phòng Khoa học - Công nghệ.

“Riêng về nội dung cơ chế đặc thù phát triển TP Thủ Đức, TP kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định riêng”- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định và cho rằng khi chưa có thể triển khai chính sách đặc thù thì sẽ vận dụng những điều kiện tốt nhất giúp TP Thủ Đức phát triển./..

Hoàng Mẫn