Phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: hcmcpv.org.vn

 

 

Cụ thể, UBND TP yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân cùng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, thông qua việc đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, các loại tội phạm. Từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác và đấu tranh với các hoạt động gây mất ổn định chính trị và các loại tội phạm về trật tự xã hội; chủ động cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, phân công và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường. Vận động cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó lấy lực lượng bảo vệ và các đoàn thể làm nòng cốt nhằm xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự./.

 

 

Duyên Hải