Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Thúc đẩy sự phát triển của ngành cơ khí, công nghệ số, điện và điện tử
Hội Cựu chiến binh Quận 4 tích cực tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo
Quận 3: Bàn các giải pháp cụ thể thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất các chỉ tiêu
Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đổi mới công tác giảng dạy lý luận chính trị