Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Xác định du lịch cộng đồng là sinh kế cộng thêm
Hiện thực hóa việc xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh
Củng cố kiến thức, phát triển kỹ năng và nâng cao thể chất