Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
“Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập dân tộc của dân tộc Việt Nam”
Ngày hội Tuần thu gom chất thải nguy hại – Nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường