(ĐCSVN) – Ngày 10/1, Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, UBND Thành phố đã kiến nghị Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH ngày 24/11/2017 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho Thành phố để Thành phố triển khai xây dựng, hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực; nhất là lĩnh vực phân cấp, ủy quyền về công tác cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế tài chính để thu hút nhân lực chất lượng cao.

Ban Tổ chức Trung ương cần tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Thành phố, giao bổ sung chỉ tiêu đào tạo cho Học viện Cán bộ Thành phố để chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là cán bộ, công chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ có chất lượng cao, có năng lực và phẩm chất tốt để đảm trách và thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu lớn của Thành phố.

Trung ương cần sớm có chủ trương về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức để Thành phố chủ động xây dựng và thực hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ảnh minh họa. (nguồn: báo SGGP)

UBND Thành phố cũng kiến nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành các văn bản quy định về xếp loại đơn vị sự nghiệp công lập và quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức các ngành và lĩnh vực chưa có mã số, tiêu chuẩn mới; cho phép tiếp tục tuyển dụng các chức danh y tế học đường, tài chính - kế toán, thủ quỹ và văn thư, lưu trữ tại các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức mới trúng tuyển; sớm ban hành Thông tư về tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng để triển khai áp dụng cho các lớp mà Thành phố tổ chức trong năm 2018 và những năm tiếp theo...

* Theo Kế hoạch năm 2018, Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước Thành phố, trước tiên là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; tập trung thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù cho Thành phố, nhất là nội dung về xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo đột phá trong cơ chế đãi ngộ và phát huy năng lực cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài góp phần tạo chuyển biến trong việc sắp xếp tổ chức và xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.../.

VL