Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Tập trung quyết liệt tinh giản biên chế, kiện toàn tổ chức bộ máy
Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông
Phối hợp phòng, chống vận chuyển, khai thác cát trái phép
Công nhân vì thành phố Xanh - Sạch - Đẹp