Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ hai sà lan đâm nhau
Từ tháng 6/2018: Mở rộng việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công