Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chất lượng sinh hoạt chi bộ
Chủ động ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào Thành phố
Đảm bảo đủ chỗ học trong điều kiện số học sinh tăng mạnh