Năm 2021, Thành phố phấn đấu chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư; đồng thời, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19. Thành phố tổ chức chính quyền đô thị đồng bộ với Đề án xây dựng chính quyền điện tử và Đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh tầm nhìn năm 2025.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh.
(Nguồn: hcmcpv.org.vn)

 

Trong nhiều giải pháp đề ra nhằm thực hiện các chỉ tiêu, Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình; giảm tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn đối với lĩnh vực đất đai và đầu tư xuống còn dưới 4%.

Về cải thiện môi trường đầu tư, Thành phố phấn đấu 100% văn bản, tài liệu giải quyết công việc trao đổi giữa các cơ quan hành chính thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật), xử lý và phản hồi đầy đủ, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử.

Thành phố khuyến khích cán bộ, công chức viên chức đưa ra đề xuất, sáng kiến, chủ động phát hiện những mô hình, giải pháp sáng tạo trong cải cách hành chính để nhân rộng từng địa phương, sở, ngành; đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ công tác quản lý thực tiễn tại Thành phố.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Thành phố thực hiện triển khai đề án tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với Thành phố, thành lập TP Thủ Đức, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành hiệu quả, khắc phục triệt để sự trùng lắp. Thành phố giao Sở Nội vụ siết chặt công tác tinh giản biên chế, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đồng thời tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy và số lượng cấp phó đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ.

Được biết, trong năm 2020, công tác cải cách hành chính của Thành phố được triển khai quyết liệt, xuyên suốt, nhanh chóng đề ra các giải pháp linh hoạt thay đổi phương thức làm việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp khi ứng phó với dịch COVID-19. Thành phố đã có 53 cơ quan, đơn vị ký cam kết quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cải cách hành chính. Thành phố đã ban hành 51 quyết định phê duyệt 936 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện việc cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đầu tư so với tổng thời gian theo luật định nhưng vẫn đảm bảo hồ sơ được giải quyết chặt chẽ, chính xác. Cùng với đó, Thành phố đã triển khai 454 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 384 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân đối với thái độ, chất lượng phục vụ của cán bộ công chức đạt trên 98%./.

Chúc Anh (t/h)