Theo đó, trong thời gian từ nay đến hết 30/9/2020, nội dung tuyên truyền trọng tâm là kết quả đại hội đảng bộ các quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở; khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ thành phố qua các kỳ đại hội; nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội XI Đảng bộ thành phố và làm rõ nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tuyên truyền những đột phá, đổi mới tư duy, sáng tạo, sức lan tỏa những sáng kiến, mô hình hiệu quả, những kết quả đạt được của Thành phố qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội X Đảng bộ thành phố; Kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá của nhiệm kỳ X, xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh, phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố; Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố và một số kinh nghiệm thực tiễn.

(Nguồn ảnh: ttvanhoathethao.tanphu.hochiminhcity.gov.vn)

Phản ánh không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần đổi mới, sáng tạo; giới thiệu và nhân rộng những tấm gương điển hình, tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như các mô hình, giải pháp hiệu quả, sáng tạo, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Giai đoạn từ ngày 01/10/2020 đến khi kết thúc Đại hội XI Đảng bộ thành phố (18/10/2020), tập trung phản ánh không khí phấn khởi, đổi mới, sáng tạo của đại hội; Tuyên truyền đậm nét chủ đề, phương châm đại hội, những nội dung chính của báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ thành phố, đặc biệt là mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình hành động và giải pháp chủ yếu để phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của đại hội, phản ánh trách nhiệm của đại biểu tham gia đại hội, hoạt động thảo luận, các tham luận và các quyêt định của Đại hội, quy chế bầu cử trong Đảng, kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Phản ánh kết quả các công trình chào mừng Đại hội XI Đảng bộ thành phố; các công trình trọng điểm của Đại hội XI Đảng bộ thành phố và đại hội đảng bộ các cấp chăm lo đời sống nhân dân.

Giai đoạn từ sau Đại hội XI Đảng bộ thành phố đến trước Đại hội XIII của Đảng (từ 18/10/2020 đến tháng 01/2021), thông báo nhanh các nội dung trọng tâm và kết quả Đại hội XI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XI Đảng bộ thành phố. Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, việc xây dựng chương hình hành động  và các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghi quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố.

Đối với giai đoạn từ sau Đại hội XIII của Đảng đến trước bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp (tháng 5/2021), thông báo nhanh các nội dung trọng tâm và kết quả Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội XIII; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tập trung tuyên truyền hướng dẫn tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, xây dựng chương trình hạnh động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, thành phố, địa phương thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, như: toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011).

Về hình thức tuyên truyền, theo Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XI, có thể tổ chức họp báo về công tác tổ chức, truyền thông trên các loại hình báo chí, trang thông tin điện tử, tổ chức truyền hình trực tiếp, truyền thanh trực tiếp, trực tuyến trên các báo điện tử; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, nghiên cứu khoa học, xuất bản sách; tổ chức triển lãm, tuyên truyền trực quan trên các trục đường chính của thành phố...

Cẩm Hằng