leftcenterrightdel
TP Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm. (Ảnh: Website Thành ủy)

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2028, hỗ trợ hơn 1.000 dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn tiền ươm tạo; hơn 700 dự án ở giai đoạn ươm tạo và hơn 200 dự án ở giai đoạn tăng tốc tiếp cận với các nhà tư mạo hiểm.

Để thực hiện mục tiêu này, Thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu có hoạt động hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo) về hình thức và nội dung hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng thời, tổ chức tập huấn các chính sách, phương thức triển khai thực hiện, định hướng nội dung đổi mới sáng tạo cho các cơ quan quản lý nhà nước được giao kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Mặt khác, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm.

Tổ chức các lớp tập huấn cho các Sở ban ngành, UBND TP Thủ Đức, Quận - Huyện và các đơn vị có liên quan về cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ. Xây dựng sổ tay hướng dẫn triển khai các chính sách hỗ trợ cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hàng năm; Tổ chức hỗ trợ ứng dụng và thử nghiệm các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Kết nối cho các dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo…/..PV