leftcenterrightdel
Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu

Các nội dung cần tập trung triển khai gồm: hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số; tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong môi trường số…

Khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, khoa học công nghệ tích cực đầu tư, tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ số thiết yếu cũng là một nhiệm vụ quan trọng mà chỉ thị yêu cầu thực hiện.

Để đạt được mục tiêu trên, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố quán triệt, nâng cao nhận thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tạo lập, tích hợp và khai thác hiệu quả các dữ liệu để phục vụ công tác phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và quản trị TP Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại.

Chỉ thị nêu rõ, lãnh đạo HĐND Thành phố chủ động, sáng tạo, có giải pháp chuyển đổi số phù hợp, hiệu quả các hoạt động của HĐND Thành phố. Đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện chương trình chuyển đổi số và đề án xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Cùng với đó, giám sát vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Ban cán sự Đảng UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo từng đơn vị, cơ quan trong toàn hệ thống đề ra chương trình hành động cụ thể với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết tâm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyển đổi số và xây dựng TP Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh.

Đảng ủy Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo đề án “Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức có văn bản chỉ đạo triển khai chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin và đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp. /..     

V.Lê