TP Hồ Chí Minh tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 35% trong tổng số doanh nghiệp. (Ảnh:nhandan.com.vn)

 

Đó là một trong những mục tiêu được TP Hồ Chí Minh đưa ra trong Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 vừa được TP Hồ Chí Minh vừa ban hành nêu rõ mục tiêu đặt ra là nâng cao đóng góp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng kinh tế thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức trong doanh nghiệp. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%.

Cùng với đó, đưa hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố thuộc nhóm 5 hệ sinh thái dẫn đầu cả nước. Đảm bảo chi cho khoa học và công nghệ từ 2% trở lên trong tổng chi ngân sách của thành phố. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP. Hỗ trợ ít nhất 2 tổ chức khoa học và công nghệ tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực và quốc tế…/.

PV (t/h)