Hai đơn vị thực hiện ký kết chương trình phối hợp.

Ngày 17/6, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã ký kết chương trình phối hợp về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2022-2027.

Trong các nội dung ký kết phối hợp, hai bên cùng tăng cường trao đổi thông tin về công tác phụ nữ, bình đẳng giới và các văn bản chỉ đạo liên quan tới công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đặc biệt là tăng cường vận động các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập; Tập trung khai thác các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động được vay vốn từ các nguồn vốn, quỹ để phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp tổ chức hoạt động chăm lo nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp có đông nữ đoàn viên, công nhân lao động.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan tới lao động nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, chủ động các chính sách việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở…

Hai bên tích cực, chủ động phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú kết nạp Đảng, tạo nguồn cán bộ nữ, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đề xuất, tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nữ có chất lượng, góp phần cung cấp nguồn cán bộ nữ cho hệ thống chính trị. Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động học tập, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban Nữ công công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, công đoàn cơ sở có đông lao động nữ nhằm xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt là nữ công nhân lao động; tập hợp đoàn viên, hội viên, người lao động, chủ nhà trọ tham gia các hoạt động của tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, vận động chủ nhà trọ giảm giá thuê nhà, giảm giá điện, nước cho nữ công nhân…/..

 

 

Tin,ảnh: V.Lê