Các đại biểu dự hội nghị 

 

Các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Dương Ngọc Hải, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghi có các đồng chí: Trần Minh Phong, Vụ trưởng Vụ Vụ địa bàn VII, UBKT Trung ương; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ban Nội Chính thành ủy, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và đại diện lãnh đạo 6 đơn vị thực hiện Quy chế phối hợp… 

Nội dung của Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh thông tin về những nội dung chính trong Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành phố và 6 đơn vị. Theo đó, căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo UBKT Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy  sửa đổi, bổ sung văn ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với 6 đơn vị: Đảng ủy Công an Thành phố, Đảng ủy Quân sự Thành phố, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố, Thanh tra Thành phố.

Việc phối hợp giữa UBKT Thành ủy và các đơn vị được thực hiện trong phạm vi 02 nội dung: (1) Phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; (2) Tham mưu giúp Thành ủy trực tiếp là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Việc phối hợp giữa UBKT Thành ủy và các đơn vị được thực hiện theo 4 nguyên tắc: (1) Căn cứ vào Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luật của Đảng, phát luật của Nhà nước, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; (2) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quy định, bảo đảm việc tham mưu, giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quy định, bảo đảm việc tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đặc biệt là công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; (3) Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để hai tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi có đề nghị phối hợp hoặc tham gia ý kiến, cả cơ quan đề nghị và cơ qun được đề nghị có văn bản đề nghị và trả lời chính thức; (4) Những văn bản tài liệu trao đổi về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan phải được quản lý. Bảo mật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  

Về nội dung phối hợp: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đơn vị phối hợp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, cụ thể:

Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật: Trong quá trình điều tra, quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát, đặc biệt trong quá trình thực hiện quyền công tố kiểm sát điều tra, truy tố, thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử, công tác kiểm sát thi hành án dân sự, quá trình chuẩn bị xét xử và xét xử vụ án hình sự quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý thì Đảng ủy Công an Thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố và Thanh tra thành phố chỉ đạo chuyển ngành thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Thành ủy để kiểm tra, kiểm sát và kỷ luật của Đảng, nếu phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật thì Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo chuyển ngay thông tin, hồ sơ tài liệu đến Công an thành phố, Thanh tra thành phố để điều tra, thanh tra theo quy định.  

Về công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; giải quết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố khi phát hiện tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các đơn vị: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; đôn đốc thực hiện các kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng; tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng; bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự ủy ban kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiện toàn bộ máy, nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy các đơn vị Công an thành phố, Quân sự Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố.

Đại tá Nguyễn Tấn Bảo- UVTV Đảng uỷ quân sự TP, Phó chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Bộ Tư lệnh TP phát biểu tại hội nghị.

Kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế phối hợp

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế, từ đó nêu những giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp thực hiện Quy chế trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công An Thành phố cho biết: Việc ban hành Quy chế phối hợp có ý nghĩa quan trọng là căn cứ để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với những cán bộ đảng viên vi phạm tại Đảng ủy Công an Thành phố.

Những năm qua kết quả công tác phối hợp đã đạt những kết quả cơ bản, tích cực nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng với đảng bộ trực thuộc thực chất, có chiều sâu. Việc triển khai thực hiện chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước được nâng lên, kịp thời, tham mưu cho chính quyền, địa phương thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở. Việc nắm tình hình với tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới…

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Công an Thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tham mưu cho cấp ủy trong kiểm tra, giám sát đảng viên, phối hợp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, thường xuyên phối hợp nắm tình hình đảng viên; tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, làm tốt công tá phòng, ngừa, làm tốt công tác giáo dục cán bộ, đảng viên ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng…

Đại diện Đảng ủy Quân sự Thành phố Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo UVTV Đảng uỷ quân sự Thành phố, Phó chính uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Thành phố đã nêu một số kết quả trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua; từ đó nêu kiến nghị để thực hiện Quy chế phối hợp có hiệu quả trong thời gian tới, đó là: Phối hợp tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; bồi dưỡng nghiệm vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quận sự Thành phố; kịp thời đề xuất những nhiệm vụ phối hợp để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Các đại biểu chia sẻ tại hội nghị

Chủ động phối hợp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Thành ủy rất quan tâm. Thời gian qua việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với 6 đơn vị đã triển khai có hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, giảm đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng như các hoạt động của các cơ quan hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Qua đó, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo xem xét các vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Thành ủy quản lý. Qua quá trình triển khai thực hiện đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp trong thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc cung cấp, trao đổi thông tin phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng tiêu cực đạt kết quả bước đầu, góp phần đấu tranh, đẩy lùi tình trang suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là một bộ phận cán bộ do thành ủy quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, gắn với các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các đơn vị đã kịp thời điều chỉnh 6 Quy chế phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, nhiều đơn vị đã nêu ý kiến về những kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và giải pháp thực hiện có hiệu quả thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp thu các ý kiến để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót nhất định như: Việc thực hiện Quy chế phối hợp chưa thực sự bài bản; việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện quy chế phối hợp còn hạn chế; việc phân công cán bộ làm đầu mối, theo dõi hằng năm còn chưa chặt chẽ…

Để tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp, triển khai Quy chế đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị, cấp ủy, quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo thực hiện việc xây dựng kế hoạch thực hiện để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế, đảm bảo thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp được giao là cơ quan chủ trì cần phải định kỳ 6 tháng, một năm đánh giá kết quả thực hiện quy chế để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, tăng cường hiệu quả trong thực hiện Quy chế phối hợp; Chọn lựa nội dung có trọng tâm, trọng điểm trong Quy chế để triển khai thực hiện; hằng năm có báo cáo kết quả xem xét kết quả thi hành kỷ luật, qua đó Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy và các đơn vị nghiên cứu đánh giá đúc kết thực tiễn thành bài học kinh nghiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, thực hiện, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý dấu hiệu vi phạm, nhằm ngăn ngừa những sai phạm lớn sẽ xảy ra; Trong quá trình triển khai có vướng mắc liên quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời có lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để thống nhất chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải tiếp thu các ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Hải tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy và các ý kiến của đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Ngọc Hải đã trao đổi một số ý kiến còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế.

 

 

Bài, ảnh: PĐ