Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 30. (Ảnh: Hoàng Nhân)

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viễn và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng. Công tác giáo dục lý luận chính trị tại Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác giảng dạy lý luận chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh luôn được Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm chỉ đạo, góp phần quan trọng trong việc trang bị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, nhất là những tri thức lý luận cơ bản cho cán bộ, đảng viên. Thông qua hoạt động này đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường, quan điểm, thống nhất ý chỉ và hành động trong việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thời gian qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã triển khai công tác giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, đặc biệt chú trọng về những quan điểm mới, tư duy mới nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo trong lý luận và hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đồng thời, luôn nỗ lực cố gắng, cùng với Đảng bộ Thành phố đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, trình độ lý luận chính trị, bổ sung, đáp ứng yêu cầu triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao; đưa kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển và có bước tiến ngày càng vững chắc hơn; tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới; công tác tổ chức học tập Nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm chất lượng, kịp thời, tiết kiệm. Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh cùng với các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã được đầu tư phát triển, tăng cường phối hợp trong công tác, nhất là trong tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở. Chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên; phát huy tính tích cực, chú trọng trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm; đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ Thành phố không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Học viện Cán bộ Thành phố và các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức chưa phát huy hết vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố, chưa kịp thời đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bổ sung, cập nhật kiến thức mới; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức một số nơi còn nặng lý thuyết, nội dung truyền đạt ít liên hệ thực tiễn, kỹ năng xử lý tình huống thực tế để giúp người học có thêm kinh nghiệm, đồng thời phát huy vai trò, khả năng tư duy của người học, hạn chế tình trạng tiếp thu thụ động.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học lý luận chính trị, các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị, Học viện Cán bộ Thành phố và các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần hoàn thiện tổ chức bộ máy, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên theo Quy định số 09-QĐ/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tiếp tục xây dựng Học viện để sớm đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn.

Cùng với đó, xây dựng và phát triển Học viện trở thành đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng tốt của Thành phố Hồ Chí Minh và của khu vực phía Nam; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Thành phố đa dạng ở các vị trí: công tác đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội; các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục...; tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt của Thành phố, lãnh đạo quận, huyện, doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, báo chí, nhà xuất bản...; cung cấp một môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, sáng tạo, bảo đảm sau khi hoàn thành khóa học đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong môi trường hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Học viện Cán bộ Thành phố và các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức cần quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng cao, là những người vừa có trình độ lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức thực tiễn, có năng khiếu thuyết trình, được trang bị kỹ năng nghiệp vụ có tâm huyết với công việc khi thực hiện nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy lý luận chính trị. Đội ngũ cán bộ giảng dạy lý luận thường xuyên được cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

Mặt khác, chủ động trong xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Học viện và Trung tâm chính trị theo căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện. Học viện chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Thành phố đến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố để cùng phối hợp thực hiện; xây dựng các nội dung, các chuyên để phù hợp với từng đối tượng cụ thể trên cơ sở khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Quốc Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng các nội dung mang tỉnh kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn; các nội dung này được trao đổi, thống nhất với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy trước khi triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp đánh giá hiệu quả làm việc của cán bộ sau khi được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện tổ chức.

Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy Quận 8 quản lý.

Song song đó, rà soát các quy định hiện hành của Đảng, của Chính phủ quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn đội ngũ viên chức, giảng viên của trường chính trị để điều chỉnh, bổ sung, ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, khung năng lực của đội ngũ viên chức, giảng viên của Học viện trong giai đoạn mới về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức, năng lực, kỹ năng phù hợp với từng chức danh, vị trí việc làm; phong cách người cán bộ trường Đảng. Cập nhật, hoàn thiện các quy định về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức, giảng viên phù hợp với quy định mới của Đảng và pháp luật.

Đặc biệt, lấy hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm mục tiêu cho việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên của Học viện, qua đó tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của các trung tâm chính trị cơ sở. Học viện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền đạt của đội ngũ giảng viên theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tối đa tính tự giác và sự sáng tạo của người học; căn cứ mục tiêu đào tạo của từng đối tượng, tổ chức đa dạng các hình thức lớp học; chú trọng đẩy mạnh sử dụng phương pháp dạy học tích cực, nêu vấn đề; bổ sung các nội dung mang tính thực tế, các chuyên đề, báo cáo về những cách làm hay, mô hình hiệu quả, mang tính sáng tạo đã được tổng kết, biểu dương..., qua đó nhằm tạo sự lan tỏa, thiết thực và thu hút người học; phát huy tính tích cực, chủ động của học viên trong tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn.

Để phát huy vai trò của Học viện Cán bộ Thành phố và các trung tâm chính trị quân, huyện, thành phố Thủ Đức trong việc nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết mong rằng, trong thời gian tới Học viện Cán bộ Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các nội dung liên quan. Đồng thời, đề nghị Học viện phối hợp với các trung tâm chính trị quận, huyện quan tâm nghiên cứu những giải pháp phù hợp đưa vào Chiến lược phát triển Học viên để xây dựng Học viên Cán bộ Thành phố phát triển toàn diện, có chất lượng tốt của khu vực phía Nam và cả nước./.

CM