Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết

Để Nghị quyết số 29-NQ/TW đi vào cuộc sống, Ban thường vụ Quận ủy đã ban hành 18 văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện Nghị quyết, ngành giáo dục đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giáo dục được đưa vào Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận trong từng giai đoạn, từng năm, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận.

Việc ban hành cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án triển khai quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên đi trước một bước trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội” được cụ thể hóa trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo quận. Hàng năm, quận luôn chú trọng dự toán ngân sách chi hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo, đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, với tỷ lệ chiếm khoảng 25% tổng chi ngân sách chi thường xuyên của quận và đảm bảo cơ cấu 80% chi cho nguồn nhân lực, 20% chỉ cho các hoạt động.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong ngành giáo dục - đào tạo luôn được Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tại các trường học thường xuyên tập trung lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên luôn được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI, XII; các trường học đã có chọn lọc những cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi để giới thiệu kết nạp Đảng.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát kết quả 05 năm, 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW tại 15 trường học trên địa bàn. Qua đó, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong triển khai quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 29-NQ/TW, làm cơ sở để Ban Tuyên giáo Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trên địa bàn quận.

Định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp Trung tâm Chính trị, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè dành cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, giáo viên tại các trường học trên địa bàn quận, trong đó tập trung việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thời sự của cả nước, thành phố và Quận 1.

Đề cao công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân

 Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngành giáo dục quận, các cơ sở giáo dục trong quá trình thực hiện việc dạy và học luôn đề cao công tác giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân; thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học trong các môn học nhất là trong việc giảng dạy lịch sử, địa lý địa phương (gắn với môn học Giáo dục địa phương); mạnh dạn đổi mới và chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục, sưu tầm, tìm tòi kiến thức và sử dụng các tài liệu lịch sử, địa lý địa phương một cách hiệu quả. Tập trung giáo dục học sinh vào những giá trị cơ bản của văn hóa, truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong khối trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. Nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng trong đội ngũ sư phạm và học sinh; đảm bảo công tác an ninh, an toàn trường học, công tác chăm lo học sinh, khuyến học, khuyến tài, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe thể chất và tâm thần cho học sinh.

Để đảm bảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có đủ năng lực để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Quận 1 đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở Quận 1 giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận dành nguồn kinh phí hợp lý từ ngân sách và sử dụng các nguồn khác vào đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn, trả lương hè cho đội ngũ bảo mẫu, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và khuyến khích xã hội hóa trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục; thực hiện rà soát, kiểm tra, báo cáo định kỳ nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục theo quy định mới về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng; thường xuyên quan tâm tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ giữa các trường trong quận nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Qua 10 năm triển khai, việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đã được cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tích cực tổ chức quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động một cách rõ nét trong cán bộ, đảng viên, ngành giáo dục và Nhân dân về công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Qua đó, đội ngũ giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, tập trung chuyển mạnh từ giáo dục chủ yếu truyền thụ kiến thức sang giáo dục chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học, tăng cường các hoạt động thực hành, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cuộc sống cho các em học sinh.

 

Hiện nay, mạng lưới trường lớp Quận 1 cơ bản đảm bảo trường lớp cho học sinh học tập. Các cơ sở giáo dục phát huy vai trò tiên phong, tích cực, mạnh dạn đổi mới với chương trình giáo dục nhà trường, có nhiều giải pháp đột phá góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy - học hiện đại, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, sử dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Hoạt động học sinh nghiên cứu khoa học được quan tâm, đẩy mạnh và đi vào chiều sâu; chủ động chuẩn bị các điều kiện để triển khai thành công Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giáo dục Quận 1 luôn là đơn vị năng động, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý. Đội ngũ nhà giáo cơ bản có trình độ đào tạo đạt chuẩn; tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày cao; đa số phụ huynh quan tâm đến việc học của con; cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mang đặc thù do vị trí ở trung tâm thành phố nên Quận 1 gặp khó khăn về quỹ đất phát triển giáo dục, nhiều cơ sở giáo dục chưa đảm bảo chuẩn cơ sở vật chất theo văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy mô trường, lớp chưa có sự tương ứng, đồng bộ giữa 2 cấp tiểu học và trung học cơ sở. Điều này ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Năm 2023 và những năm sắp tới, tình hình chính trị, kinh tế và các vấn đề về xã hội mang tính toàn cầu và trong nước cũng còn những thách thức, biến động; bên cạnh đó, khó khăn do hệ quả của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tác động đến nền kinh tế trong nước; những khó khăn, thách thức trên tác động đến việc hoạch định các chính sách trong nước, trong đó có các chính sách liên quan đến giáo dục và đào tạo. Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông sẽ còn gặp khó khăn trở ngại về việc mở rộng trường học; kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, thực hiện chuyển đổi số.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy những kết quả đạt được

Tuy nhiên, bên cạnh đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đặc biệt cuộc cách mạng 4.0 sẽ tạo điều kiện cho việc đổi mới của các trường học trong công tác quản trị, đổi mới trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng và tiệm cận với giáo dục quốc tế.

Trước bối cảnh trong nước và quốc tế có những cơ hội và cả thách thức, nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Quận 1 tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, ngành giáo dục và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hai là, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động giáo dục, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho đội ngũ giáo viên phát huy năng lực trong công việc. Tăng cường nâng cao chất lượng dạy và học, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất các trường học đảm bảo đầy đủ điều kiện và môi trường thuận lợi hướng đến lấy học sinh làm trung tâm.

Ba là, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong ngành giáo dục, thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong trường học; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại trường học trong sự đổi mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành giáo dục, đào tạo.

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quận trong việc kiểm tra, giám sát và giải quyết dứt điểm các hiện tượng tiêu cực, gây bức xúc dư luận xã hội trong nhân dân về công tác giáo dục trên địa bàn quận.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền đối với việc đổi mới dạy và học: Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đảm bảo từng bước đáp ứng đủ số lượng giáo viên thực hiện giáo dục toàn diện theo Chương trình phổ thông 2018 (đặc biệt là giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên tư vấn đào tạo nghề và hướng nghiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên giáo dục thường xuyên). Thực hiện chuẩn hóa trong đào tạo, tuyển chọn, sử dụng và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Sáu là, tăng cường bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên học nâng chuẩn theo quy định. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; xây dựng chương trình giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, Tin học theo chuẩn quốc tế và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tăng cường cơ sở vật chất./..

CM