Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh trao Giấy khen cho các chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022.

 Năm 2022 quận hoàn thành đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở được thực hiện gắn với chuyên đề năm 2022 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”.

Quận ủy đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2061 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức kết nạp 174 đảng viên mới. Hướng dẫn 493/493 chi bộ trực thuộc cơ sở tổ chức thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong năm 2022, có 43/44 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tỷ lệ 97,7%; trong đó 7/44 tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, được trển khai thực hiện đảm bảo theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của địa phương, cũng như chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra. Công tác dân vận và hoạt động của hệ thống chính trị-xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác tiếp xúc, đối thoại giữa các cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được chú trọng nhiều hơn, có nhiều cách làm mới để phát huy dân chủ; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ và Nhân dân giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Quận ủy Sử Ngọc Anh đề nghị toàn Đảng bộ cần quyết tâm lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh (18 chỉ tiêu); công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (7 chỉ tiêu) theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII đề ra. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hoạt động, phương thức công tác tuyên giáo; tăng cường quản lý đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ…

Dịp này, Quận ủy quận Gò Vấp đã tặng Giấy khen cho 7 chi, đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022 và 118 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2018-2022.../.

An Nhiên