Trung tâm Chính trị quận Tân Bình phối hợp Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung. (Ảnh minh họa: Web Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh)

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một phần quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ cách mạng. Thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị tại Đảng bộ Thành phố trong những năm qua đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ thành phố đã được Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, góp phần quan trọng trong việc trang bị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân những kiến thức, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, nhất là những tri thức lý luận cơ bản cho cán bộ, đảng viên. Thông qua hoạt động này đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao hơn trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố lập trường, quan điểm, thống nhất ý chí và hành động trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nổi bật là các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới; công tác tổ chức học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới theo hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm chất lượng, kịp thời, tiết kiệm; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng các trung tâm chính trị quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã được đầu tư phát triển, tăng cường phối hợp trong công tác, nhất là trong tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ tại cơ sở. Chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị từng bước được nâng lên; phát huy tính tích cực, chú trọng trao đổi, thảo luận, làm việc nhóm; đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được củng cố, nâng cao chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng công tác giảng dạy lý luận vẫn tồn tại một số hạn chế. Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác trên, lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy quận 3 nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cơ sở Đảng, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Phát huy tính nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, phải coi việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ đối với mọi cán bộ.

Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc học tập lý luận chính trị; cần chủ động, tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong học tập và lĩnh vực mà mình công tác.

Mặt khác, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm; đề cao trách nhiệm chính trị và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận chính trị.

Đặc biệt, đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị phải tìm hiểu về đặc điểm học viên của lớp trước khi lên lớp; tăng cường tương tác với học viên; cần sử dụng các hình thức, phương pháp phù hợp giữa truyền thống với hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị.

Cùng quan điểm trên, Trung tâm chính trị Quận 12 nêu rằng, cần thường xuyên tiếp cận đội ngũ báo cáo viên Thành phố, liên hệ mời giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm, có phương pháp truyền đạt bài bản, lôi cuốn học viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Căn cứ vào sở trường, bằng cấp chuyên môn của báo cáo viên kiêm chức, căn cứ vào nội dung các chương trình học tập, Trung tâm có sự phân công phụ trách chuẩn bị bài, chuẩn bị giáo án giảng dạy chu đáo khi lên lớp.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề; định kỳ tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp quận và tham gia cấp Thành phố.

Về giải pháp của mình, lãnh đạo Ban Thường vụ Quận ủy Tân Bình chia sẻ, cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo lý luận chính trị về chương trình, nội dung, giáo trình, tài liệu, cách thức tổ chức quản lý, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá; thường xuyên cử các báo cáo viên, giảng viên của quận tham gia các lớp cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp sư phạm do Thành phố tổ chức, đồng thời khuyến khích động viên lực lượng báo cáo viên, giảng viên của quận chủ động tự đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; Tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Chính trị theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc học tập luận chính trị, xem đây vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của mình; phải thực sự là tấm gương về việc tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Từ đó, chủ động, tự giác, tích cực trong học tập, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong học tập và lĩnh vực mà mình công tác.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cấp để đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tránh lãng phí trong dạy và học lý luận chính trị; kịp thời biểu dương những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; đồng thời, góp ý, phê bình nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, thiếu nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị./..