Việc đào tạo xây dựng, điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trước khi triển khai khoá đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đào tạo.

 

Viện Môi trường và Tài Nguyên được thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1996. Năm 2001, Viện tài Nguyên và Môi trường trở thành đơn vị thành viên của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Viện có nhiệm gụ nghiên cứu khoa học – đào tạo sau đại học- chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó Viện cũng được giao thực hiện nhiệm vụ phụ trách trạm Quan trắc môi trường Quốc gia. Năm 2004, Viện được phép mở thêm 2 ngành cao học: Quản lý môi trường và độc tố học môi trường. Năm 2006 Viện mở thêm một chương trình đào tạo nghiên cứu sinh: công nghệ môi trường không khí, nâng tổng số chuyên ngành đào tạo tiến sĩ lên là 6 theo danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học năm 2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhìn chung sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, với sự quyết tâm của cả hệ thống, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo tại viện đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cấp uỷ các cấp, đội ngũ cán bộ đảng viên và viên chức về đào tạo sau đại học và yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo được nâng lên, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Từ năm 2024 đến nay, các chương trình đào tạo sau đại học của Viện hướng đến người học là trung tâm. Nhiều hình thức dạy học mới được áp dụng phù hợp với các điều kiện khách quan. Công tác kiểm tra đánh giá học viên ngày càng phong phí đa dạng nhưng vẫn có thể đánh giá khách quan trình độ năng lực của trình độ học viên.

Việc tổ chức sinh hoạt học thuật cho các nghiên cứu sinh theo hình thức họp trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi và thu hút được nhiều nhà khoa học tham gia góp ý hơn so với hình thức mời họp trực tiếp trước đây, chất lượng chuyên môn trong sinh hoạt học thuật của các nghiên cứu sinh được nâng lên đáng kể.

Việc đào tạo xây dựng, điều chỉnh và bổ sung chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo trước khi triển khai khoá đào tạo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đào tạo. Chương trình đào tạo đóng vai trò quyết định chất lượng đào tạo ở mọi cấp, mọi ngành học. Việc chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo nhằm rạo ra những chương trình đào tạo mới được cập nhật, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội, giữ vai trò then chốt trong đào tạo.

Song song đó, cơ sở vật chất và phương tiện kỹ thuật phục vụ đào tạo là điều kiện không thể thiếu trong đào tạo sau đại học và là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thành công mục tiêu đào tạo. Đặc biệt, trong thời đại 4.0 thì cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tích hợp với các công cụ cho chuyển đổi số là rất quan trọng, mang tính sống còn với cơ sở đào tạo sau đại học. Việc nhanh chóng áp dụng công nghệ mới, sử dụng công cụ đa năng như: Máy tính, máy chiếu, bài giảng điện tử, bài giảng điện tử thông minh… là hết sức cần thiết, giúp nâng cao chất lượng đào tạo, tiết kiệm chi phí xã hội cho việc đào tạo.

Ngoài ra với công tác tuyển sinh đầu vào, Viện đã có những thay đổi về hình thức tổ chức thi các môn tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi đầu vào nhưng vẫn đánh giá đúng kiến thức, trình độ của thí sinh.

Những năm qua, việc kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo là công việc thường xuyên ở các cơ sở đào tạo, là xu thế tất yếu của giáo dục hiện đại, có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả người dạy và học và các chủ thể quản lý đào tạo.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo CĐR, mọi giảng viên cần phải thay đổi, thích ứng nhanh với tư duy giảng dạy mới theo triết lí lấy người học làm trọng tâm, thích với với những yêu cầu mới trong xây dựng đề cương chi tiết môn học, trong phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên.

Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế là cơ hội và là thách thức. Hiện ngày càng có nhiều chính sách đào tạo, là cơ hội để Viện thể hiện bản lĩnh, tiếng vang trong việc đào tạo trình độ sau đại học trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường./..

 

 

An Nhiên