leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu bế mạc tại Hội thảo.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, trong thời gian chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 90 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương gửi đến Hội thảo.

Với tinh thần khoa học, các tham luận được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đề cập toàn diện, đi sâu phân tích, luận giải sâu sắc ở từng nội dung theo chủ đề Hội thảo, thể hiện lòng kính trọng và sự tri ân sâu sắc đối với đồng chí Võ Văn Kiệt. Trong đó, các tham luận tập trung làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất, nhiều tham luận làm rõ quê hương, gia đình có những ảnh hưởng tích cực đến lý tưởng yêu nước, chí hướng cách mạng, nhân cách của đồng chí Võ Văn Kiệt.

Thứ hai, qua phân tích, đánh giá, các tham luận và ý kiến phát biểu đều đi đến khẳng định đồng chí Võ Văn Kiệt có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thứ ba, các bài viết đều nêu bật những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Với tư duy, tầm nhìn chiến lược, với quyết tâm đổi mới, tác phong sâu sát, quyết đoán, luôn tìm tòi, trăn trở, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đóng góp xứng đáng vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tên tuổi của đồng chí gắn liền với những công trình lớn, dự án quan trọng ở khắp mọi miền Tổ quốc, để lại “dấu ấn Võ Văn Kiệt”.

Thứ tư, các tham luận và ý kiến phát biểu đều đánh giá cao tinh thần bất khuất, bản lĩnh kiên cường, tấm gương đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân của đồng chí Võ Văn Kiệt

Thứ năm, một nội dung được nhiều bài viết và tham luận phân tích, đề cập tới, đó là đồng chí Võ Văn Kiệt với Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Long và Đảng bộ, Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trò chuyện thân mật cùng đại diện gia đình đồng chí Võ Văn Kiệt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: “Hội thảo khoa học cấp quốc gia được tổ chức hôm nay như một sự tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, đồng thời là hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương người cộng sản mẫu mực trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là hệ trẻ Việt Nam”.      

Đồng chí cũng nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của Trung ương, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc để sớm hiện thực hóa mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đáp ứng ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc lãnh đạo tiền bối, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt.

Từ các tham luận của các đại biểu, các nhà khoa học, Ban Tổ chức xin tiếp thu tất cả ý kiến và trên cơ sở đó tổ chức biên tập, chỉnh lý, bổ sung làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu và tuyên truyền về đồng chí Võ Văn Kiệt trong thời gian tới./..V.Lê