leftcenterrightdel
Tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến về các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Trong những năm qua, hoạt động của Hội đồng và Thường trực thi đua, khen thưởng Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã bám sát những phương hướng nhiệm vụ đề ra, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong tổ chức chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Phong trào thi đua đã có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tính hình thức. Phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành các quy định nhằm hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng; quyết định thành lập các cụm thi đua đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc. Ngoài ra hàng năm Liên đoàn lao động Thành phố hướng dẫn nội dung đăng ký, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong cụm, xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua và tổ chức xét chọn các đơn vị điển hình tiên tiến trong các cụm thi đua theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong công tác thi đua vẫn còn những mặt hạn chế tồn tại nhất định. Tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua thật cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân. Gắn bó phong trào thi đua với xây dựng tổ chức công đoàn. Công tác thi đua-khen thưởng đòi hỏi phải có sự năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, vận động phong trào.

Trong quá trình thực hiện phải có sơ, tổng kết phong trào va thực hiện khen thưởng, gắn động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất tương xứng, tạo sự phấn khởi, kích thích động viên kịp thời, thì phong trào mới phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
Đại diện Liên đoàn lao động huyện Bình Chánh chia sẻ tại Tọa đàm.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng,hiện nay, việc tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến sau khen thưởng chưa được thường xuyên, còn thiếu sự phối hợp giữa các cấp công đoàn với các cơ quan thông tin đại chúng nên chưa kịp thời phổ biến các gương điển hình để mọi người học tập, noi theo.

Ngoài ra, tổ chức bộ máy và cán bộ công đoàn cơ sở làm công tác thi đua-khen thưởng còn thiếu và thay đổi thường xuyên hơn nữa lại ít được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác nghiên cứu tham mưu còn hạn chế ít nhiều làm ảnh hưởng tới hiệu quả công tác thi đua – khen thưởng.            

Hiện, nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phong trào đi đua còn hình thức, có nơi còn khoán trắng cho công đoàn cơ sở.

Các đại biểu mong trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kết hợp chặt chẽ thi đua với khen thưởng đồng thời khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời, góp phần động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển./..


V.Lê