Đặc biệt là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực trong xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang quân khu, góp phần xây đắp nên truyền thống: “Miền Đông gian lao mà anh dũng” của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, với nhiệm vụ vừa huấn luyện, vừa trực tiếp chiến đấu, Trường Quân chính Khu 7 đã tổ chức thành công 11 khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 1 nghìn cán bộ quân sự và chính trị; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang Khu 7, Khu 8 và cực Nam Trung bộ, góp phần tô thắm danh hiệu “Nam bộ Thành đồng Tổ quốc”, Nhà trường vinh dự được nhận lá cờ “Vinh Quang” của lực lượng vũ trang Sài Gòn – Gia Định trao tặng.

Tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, thực hiện phương châm “Vừa đánh vừa xây, huấn luyện tốt để chiến đấu tốt”, Nhà trường liên tục tổ chức các khóa huấn luyện ngay tại chiến trường, cung cấp cho miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ trên 9 nghìn cán bộ có trình độ từ trung cấp đến cao cấp. Những thành tích của Nhà trường trong kháng chiến đã góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân và dân miền Đông Nam Bộ, tạo thế và lực của chiến tranh nhân dân, “vừa đánh vừa xây” góp phần đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đến ngày toàn thắng 30/4/1975.

Hiện nay, Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho nhiều đối tượng cán bộ, sinh viên trong và ngoài quân đội trên toàn địa bàn quân khu và thực hiện các nhiệm vụ trên giao. Với những thành tích xuất sắc, Nhà trường được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2004) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Để đạt được những thành tích đó, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường đã luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo mà Quân khu và Quân đội giao cho. Từ kết quả đạt được tác giả đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đó là:

Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Đây là giải pháp quan trọng, giữ vai trò nền tảng để Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nội dung này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng Đảng. Tập trung giáo dục, làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tư tưởng, kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm nhiệm vụ cơ bản; trong đó, lấy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới làm cơ sở ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa, đơn vị.

Thường xuyên kiện toàn cấp ủy các cấp đủ số lượng, có chất lượng tốt; coi trọng việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các cấp, nhất là năng lực ra nghị quyết và cụ thể hóa nghị quyết. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng và đề cao tinh thần tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên.

Coi trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên là chủ thể của hoạt động dạy học, là lực lượng có vai trò trực tiếp trong định hướng, điều khiển toàn bộ hoạt động lĩnh hội tri thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học viên. Vì vậy, Nhà trường quán triệt, thực hiện nghiêm Đề án “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2020 - 2030”. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, chuyên môn giỏi bằng nhiều hình thức, như: đề nghị với trên sắp xếp, bố trí cho cán bộ, giáo viên luân phiên đi thực tế ở các đơn vị để nâng cao kiến thức thực tiễn; lựa chọn cán bộ, giáo viên có đủ năng lực, trình độ cử đi đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học tại Nhà trường trong và ngoài Quân đội; tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ sư phạm, hội thi cán bộ, giáo viên dạy giỏi.

Đồng thời, duy trì tốt nền nếp, chất lượng hoạt động như: dự giảng, giảng thử, giảng mẫu, thông qua bài giảng… để bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm cho giáo viên. Qua đó, giúp đội ngũ giáo viên của Nhà trường nâng cao trình độ năng lực phát huy tính sáng tạo; biết ứng dụng công nghệ và sử dụng hiệu quả phòng học chuyên dụng, chuyên ngành, góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học.

Chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học. Để đảm bảo yêu cầu về lượng kiến thức của từng đối tượng và không ngừng nâng cao tính “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” trong giáo dục, đào tạo cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Trung ương về giáo dục, đào tạo và Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Thường vụ Đảng uỷ Quân khu và Nghị Quyết số 52-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường về công tác giáo dục - đào tạo và xây dựng nhà trường trong tình hình mới; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 1309/NQ-ĐU của Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theovà đặc biệt Nghị quyết số 27-NQ/ĐU ngày 20 tháng 01 năm 2022của Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo thực hiện chủ trương: “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”

Theo đó, Nhà trường chỉ đạo Phòng đào tạo, các cơ quan, khoa giáo viên phối hợp xây dựng nội dung, chương trình khung theo hướng: tăng cường thời gian thực hành huấn luyện đêm, dã ngoại, rèn luyện ngoại khóa “cường độ cao”; giảm thời gian huấn luyện lý thuyết tăng thời gian thực hành kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với rèn luyện v.v. Qua đó, nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp, tác phong chỉ huy, kỹ năng mềm cho học viên, đáp ứng tốt yêu cầu thực tế đơn vị cơ sở.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên với chính sách hỗ trợ gắn với tiêu chí giáo viên, cán bộ quản lý giỏi; bảo đảm cơ bản đầy đủ các loại vật chất, phương tiện, tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học; chỉ đạo chặt chẽ việc đăng ký, xét duyệt, nghiệm thu các nội dung theo đúng quy định. Nhờ đó, các đề tài khoa học, giáo trình, tài liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng tốt đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cũng như thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị trong toàn Quân khu từ đó tô thắm truyền thống “Chủ động sáng tạo, bám sát thực tiễn, dạy tốt học tốt, liên tục trưởng thành” của Nhà trường./.

 

 

Thượng tá, ThS Nguyễn Đức Vinh; Trung tá, ThS Phan Văn Sơn- Giáo viên KHXHNV