Ảnh minh hoạ (ITN)

Ngay trong tháng 11, Uỷ ban Nhân dân TP TP Thủ Đức đã tổ chức ra mắt Trung tâm Hành chính công. Trung tâm có 37 công chức, trong đó có giám đốc và 4 phó giám đốc; tất cả công chức của Trung tâm được điều chuyển từ các đơn vị và phòng chuyên môn của TP Thủ Đức nhằm đảm bảo nhiệm vụ được liên tục không bị gián đoạn.

Trung tâm Hành chính công này có chức năng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Uỷ ban Nhân dân; hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân giải quyết và trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban Nhân dân và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Trung tâm cũng theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo phân công của Uỷ ban Nhân dân; thu phí và lệ phí (nếu có) theo quy định; tham mưu công tác cải cách hành chính, thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Uỷ ban Nhân dân và theo quy định pháp luật.

Theo đó, Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức quyết định điều động bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh đến nhận công tác tại Trung tâm Hành chính công, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc. Các nhân sự được Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công, gồm: ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Linh Trung; ông Hồ Ngọc Tùng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Trường Thạnh; ông Vũ Văn Xuyền, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức.

Đối với nhân sự Phòng Giao thông công chính TP Thủ Đức, Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức quyết định điều động ông Lưu Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức đến nhận công tác tại Phòng Giao thông công chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng. Các nhân sự được Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giao thông công chính gồm: ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường An Phú; Nguyễn Quang Chi, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước.

Nhân sự các cơ quan chuyên môn được tổ chức lại và đổi tên cũng được Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức kiện toàn. Trong đó, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Thủ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng TP Thủ Đức. Ông Lê Tấn Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP Thủ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh tế TP Thủ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư TP Thủ Đức.

Bà Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Thủ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Thủ Đức. Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ TP Thủ Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin TP Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức cho biết, Trung tâm có mục tiêu sẽ là nơi tập trung tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền. Trung tâm giúp nâng cao hiệu lực chỉ đạo điều hành các cấp, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lí nhà nước, tạo sự thuận lợi cao nhất cho tổ chức, công dân.

Ảnh minh hoạ.

Được biết, năm 2022, Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức đã xây dựng và ban hành Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 28/1/2022 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TP Thủ Đức năm 2022. Kế hoạch cải cách hành chính TP Thủ Đức cũng xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện 10 chỉ tiêu cụ thể, 8 nội dung trọng tâm và 64 nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính.

Trong đó, đã thực hiện hoàn thành 10 chỉ tiêu; đối với 64 nhiệm vụ đã thực hiện 61 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 95,31% so với kế hoạch (có 3 nhiệm vụ thực hiện nhưng chưa đạt), 3 nhiệm vụ chưa thực hiện do chờ hướng dẫn của các sở ngành, chiếm tỷ lệ 4,68% so với kế hoạch.

Về giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công trực tuyến: tổng số hồ sơ tiếp nhận tại TP Thủ Đức (không bao gồm hồ sơ đất đai) là 36.466 hồ sơ (nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 11.031 hồ sơ và nhận qua bưu điện là 4.200 hồ sơ); đã giải quyết: 36.075/36.466 hồ sơ đạt tỷ lệ 98.93%, trong đó, đúng hạn là 35.845 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99.36%; trễ hạn 230 hồ sơ, tỷ lệ 0.63%.

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết (tính theo thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến) tại Uỷ ban Nhân dân TP Thủ Đức năm 2022 bình quân đạt 59,63% (11.084/18.587 hồ sơ). TP Thủ Đức triển khai dịch vụ công trực tuyến 80 thủ tục (mức độ 3: 31 thủ tục, mức độ 4: 49 thủ tục)…

TP Thủ Đức rộng khoảng 211 km2 với hơn một triệu dân được lập đầu năm 2021, trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức, là mô hình "thành phố trong thành phố" đầu tiên trên cả nước. Nơi đây được kỳ vọng là hạt nhân dẫn đầu, đóng góp 1/3 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Hồ Chí Minh, tương đương 7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước./..

PV(t/h)